Wytyczne dla wykonawców:

Informujemy, że w związku z elektronizacją zamówień publicznych,
od dnia 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650). W postępowaniach powyżej progów unijnych komunikacja Zamawiającego
z Wykonawcami będzie prowadzona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a oferty pod rygorem nieważności muszą być sporządzane
w wersji elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego Wykonawcy, aby skutecznie składać oferty, muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Do pobrania: