Wykonywanie przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A. usługi demontażu, odbioru i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest,

Nr sprawy: NZ4-3113-2-38/2019

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A. usługi demontażu, odbioru i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest, z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego będących wynikiem działalności planowej
w związku z cyklem remontów i inwestycji w ilości do 110 Mg.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 i w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017 r.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 19.02.2019 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.02.2019 r. o godz. 11:15

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty