Wykonanie (sporządzenie) przez Wykonawcę operatów szacunkowych

Nr sprawy: NZ6-241B-102/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie (sporządzenie) przez Wykonawcę operatów szacunkowych, w tym:
operatów szacunkowych określających wartości służebności przesyłu;
– operatów szacunkowych określających wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Planowana ilość operatów: 40 sztuk

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2019 r. do godz.: 11:45
Termin otwarcia ofert: w dniu 29.04.2019 r. o godz. 12:00

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zawiadomienie o wyniku postępowania