Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie: opracowywania map do celów projektowych oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci.

Nr sprawy: WZU1-3113-3-2-240/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie:

opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4 Usługi sporządzania map.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2018 oraz w ramach projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017r. oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.07.2018 r. godz.: 10:15

Treść zapytania i odpowiedzi wraz ze zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: do dnia 23.07.2018 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz.: 10:15

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wynikach postępowania