Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo – fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo – i drzewostanem

Nr sprawy: NZ5-3113-2-03/2019

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo – fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo – i drzewostanem, kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, przebudów i remontów w 2019 r.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

 

Plikido pobrania:

 

Termin składania ofert: do dnia 29.01.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.01.2019 r. godz. 10:15

Treść zapytań i odpowiedzi z dnia 28.01.2019 r. Zmiana treści SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 01.02.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.02.2019 r. godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania