Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu STAR 660

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

ORGANIZATOR:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, REGON: 430980913, NIP 712-01-50-496, KRS 0000492350.

PODSTAWA SPRZEDAŻY:

Regulamin sprzedaży pojazdów i urządzeń przez LPEC S.A.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A. www.lpec.pl , w zakładce Przetargi – Regulaminy, wytyczne.

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd FSC STARACHOWICE STAR 660,  6,3t.

(dokładny opis przedmiotu sprzedaży)

 • rok produkcji pojazdu 1979r
 • data pierwszej rejestracji 03.1979 r
 • numer rejestracyjny pojazdu LBF 6805
 • kolor pojazdu czerwony
 • przebieg 45 677 km
 • typ silnika benzyna
 • typ skrzyni biegów manualna
 • przeznaczenie żuraw samochodowy
 • stan techniczny pojazd sprawny
 • cena wywoławcza 10 200 PLN netto
  12 546 PLN brutto.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00 w siedzibie Działu Transportu znajdującej się w Lublinie przy ul. Ceramicznej 3, 20-150 Lublin.

Osobami ze strony sprzedającego upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży są:

 1. Lech Kielech , tel. 664 409 115, e-mail: kielech@lpec.pl ,
 2. Robert Kruk, tel. 664 409 106, e-mail:  kruk@lpec.pl,

OFERTY:

Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 04.11.2019 r. do godziny 14:45.
Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju Nr 3, obok wejścia głównego do budynku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godzinie 14:45 w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w Sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku.

 1. Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o złożenie oferty osobiście lub
  za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na kupno pojazdu” określając markę pojazdu i numer rejestracyjny, na który zostaje złożona oferta oraz nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu sprzedaży oraz, że LPEC S.A. nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 3. Sporządzona na piśmie oferta powinna zawierać:

1)   wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży pojazdów samochodowych lub urządzeń przez LPEC S.A., zawierający:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami procedury sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu oraz w Regulaminie sprzedaży i ich akceptacji,
 2. oświadczenie oferenta o akceptacji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży,
 3. oświadczenie oferenta o dysponowaniu środkami pieniężnymi pozwalającymi na uregulowanie ceny sprzedaży,
 4. informację, że prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony umowy sprzedaży,

2)   pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli oferent działa w cudzym imieniu.

 1. Złożoną ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych, a wycofanie oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone do kancelarii ogólnej LPEC S.A. nie później niż w terminie wyznaczonym do składania ofert.
 2. O złożeniu oferty decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do sprzedającego, zgodnie z miejscem składania ofert podanym w ogłoszeniu o sprzedaży, a nie data jej nadania.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zasad sprzedaży zawartych w ofercie i Regulaminie sprzedaży.
 4. Za najkorzystniejszą ofertę sprzedający uzna ofertę zawierającą najwyższą cenę, nie mniejszą niż cena minimalna podana w ogłoszeniu sprzedaży.
 5. Jeżeli w trakcie przeprowadzania procesu sprzedaży okaże się, że sprzedający nie jest w stanie rozstrzygnąć postępowania ze względu na złożenie ofert zawierających taką samą cenę, sprzedający przeprowadzi licytację pojazdu, którego sytuacja dotyczy.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wyboru jakiejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży bez podania przyczyn. Ostateczną decyzję o przyjęciu oferty podejmie Zarząd LPEC S.A. po rozpatrzeniu protokołu postępowania opracowanego przez Dział Transportu.
 7. Prawo własności zakupionego pojazdu przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony Umowy sprzedaży.
 8. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lublin, dn. 17.10.2019 r.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Opinia rzeczoznawcy