Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu STAR 660

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

ORGANIZATOR:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, REGON: 430980913, NIP 712-01-50-496, KRS 0000492350.

PODSTAWA SPRZEDAŻY:

Regulamin sprzedaży pojazdów i urządzeń przez LPEC S.A.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A. www.lpec.pl , w zakładce Przetargi – Regulaminy, wytyczne.

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd FSC STARACHOWICE STAR 660,  6,3t.

(dokładny opis przedmiotu sprzedaży)

 • rok produkcji pojazdu 1979r
 • data pierwszej rejestracji 03.1979 r
 • numer rejestracyjny pojazdu LBF 6805
 • kolor pojazdu czerwony
 • przebieg 45 677 km
 • typ silnika benzyna
 • typ skrzyni biegów manualna
 • przeznaczenie żuraw samochodowy
 • stan techniczny pojazd sprawny
 • cena wywoławcza 10 200 PLN netto
  12 546 PLN brutto.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00 w siedzibie Działu Transportu znajdującej się w Lublinie przy ul. Ceramicznej 3, 20-150 Lublin.

Osobami ze strony sprzedającego upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży są:

 1. Lech Kielech , tel. 664 409 115, e-mail: kielech@lpec.pl ,
 2. Robert Kruk, tel. 664 409 106, e-mail:  kruk@lpec.pl,

OFERTY:

Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o składanie ofert w terminie do dnia   26.07.2019r. do godziny 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju Nr 3, obok wejścia głównego do budynku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r. o godzinie 14.15 w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w Sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku.

 1. Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o złożenie oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na kupno pojazdu” określając markę pojazdu i numer rejestracyjny, na który zostaje złożona oferta oraz nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu sprzedaży oraz, że LPEC S.A. nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 3. Sporządzona na piśmie oferta powinna zawierać:

1)   wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży pojazdów samochodowych lub urządzeń przez LPEC S.A., zawierający:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami procedury sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu oraz w Regulaminie sprzedaży i ich akceptacji,
 2. oświadczenie oferenta o akceptacji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży,
 3. oświadczenie oferenta o dysponowaniu środkami pieniężnymi pozwalającymi na uregulowanie ceny sprzedaży,
 4. informację, że prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony umowy sprzedaży,

2)   pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli oferent działa w cudzym imieniu.

 1. LPEC S.A. dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty na nabycie kilku pojazdów, pod warunkiem, że oferent poda w jej treści oferowane ceny jednostkowe dla każdego przedmiotu sprzedaży oddzielnie.
 2. Złożoną ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych, a wycofanie oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone do kancelarii ogólnej LPEC S.A. nie później niż w terminie wyznaczonym do składania ofert.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd LPEC S.A.
 4. Prawo własności zakupionego pojazdu przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony Umowy sprzedaży.
 5. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.Lublin, dn. 10.07.2019 r

Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym