Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu Kamaz

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

ORGANIZATOR:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, REGON: 430980913, NIP 712-01-50-496, KRS 0000492350.

PODSTAWA SPRZEDAŻY:

Regulamin sprzedaży pojazdów i urządzeń przez LPEC S.A., dostępny na stronie internetowej Spółki. www.lpec.pl , w zakładce Przetargi – Regulaminy

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Pojazd Kamaz 5511

 • rok produkcji pojazdu
 • data pierwszej rejestracji 07.1980 r.,
 • numer rejestracyjny pojazdu LBG 6803
 • kolor pojazdu Czerwony
 • stan licznika  38 270 km
 • typ silnika diesel,
 • typ skrzyni biegów manualna,
 • przeznaczenie pojazd samowyładowczy
 • stan techniczny pojazd sprawny
 • cena minimalna 9 100 zł netto (11 193 zł brutto)

Sprzedaż pojazdu odbywa się w trybie postępowania otwartego.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00 w siedzibie Działu Transportu znajdującej się w Lublinie przy ul. Ceramicznej 3, 20-150 Lublin.

Osobami ze strony sprzedającego upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży są:

 1. Lech Kielech, tel. 664 409 115, e-mail: kielech@lpec.pl,
 2. Robert Kruk, tel. 664 409 106, e-mail: kruk@lpec.pl

OFERTY:

Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godziny 14.45.

Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju Nr 3, obok wejścia głównego do budynku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 r. o godzinie 14.45 w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin, w Sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku.

 1. Osoby zainteresowane kupnem pojazdu proszone są o złożenie oferty osobiście lub
  za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na kupno pojazdu” określając markę pojazdu i numer rejestracyjny, na który zostaje złożona oferta oraz nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu sprzedaży oraz, że LPEC S.A. nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 3. Sporządzona na piśmie oferta powinna zawierać:

1)   wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu sprzedaży pojazdów samochodowych lub urządzeń przez LPEC S.A., zawierający:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami procedury sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu oraz w Regulaminie sprzedaży i ich akceptacji,
 • oświadczenie oferenta o akceptacji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży,
 • oświadczenie oferenta o dysponowaniu środkami pieniężnymi pozwalającymi na uregulowanie ceny sprzedaży,
 • informację, że prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony umowy sprzedaży,

2)   pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli oferent działa w cudzym imieniu.

 1. Złożoną ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych, a wycofanie oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone do kancelarii ogólnej LPEC S.A. nie później niż w terminie wyznaczonym do składania ofert.
 2. O złożeniu oferty decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do sprzedającego, zgodnie z miejscem składania ofert podanym w ogłoszeniu o sprzedaży, a nie data jej nadania.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zasad sprzedaży zawartych w ofercie i Regulaminie sprzedaży.
 4. Za najkorzystniejszą ofertę sprzedający uzna ofertę zawierającą najwyższą cenę, nie mniejszą niż cena minimalna podana w ogłoszeniu sprzedaży.
 5. Jeżeli w trakcie przeprowadzania procesu sprzedaży okaże się, że sprzedający nie jest w stanie rozstrzygnąć postępowania ze względu na złożenie ofert zawierających taką samą cenę, sprzedający przeprowadzi licytację pojazdu, którego sytuacja dotyczy.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wyboru jakiejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży bez podania przyczyn. Ostateczną decyzję o przyjęciu oferty podejmie Zarząd LPEC S.A. po rozpatrzeniu protokołu postępowania opracowanego przez Dział Transportu.
 7. Prawo własności zakupionego pojazdu przechodzi na nabywcę po dokonaniu całej wpłaty i podpisaniu przez obie strony Umowy sprzedaży.
 8. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lublin, dn. 07.01.2020 r.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy http://credit-n.ru/calc.html http://www.tb-credit.ru/contact.html http://www.tb-credit.ru/kredit-online.html

Write a Reply or Comment