Projekt: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin

Beneficjent: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cele projektu: Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu:

  • długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 23,008 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu:   

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 27.875 GJ/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 7.788 Mg/rok

Wskaźniki pośrednie rezultatu:   

  • ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła  87.108 GJ/rok
  • zmniejszenie emisji pyłów o 4,14 Mg rocznie

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 75.799.412,75 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 61.087.650,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 35.600.000,00 PLN