Lubelski system ciepłowniczy

Na Lubelski system ciepłowniczy składają się sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o..

Sieć ciepłownicza zarządzana przez LPEC S.A. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę systemu stanowi układ sieci o średnicy rurociągów od 2xDn250 do 2xDn700. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 450 km. 65% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Jedną ze specyficznych cech lubelskiego systemu ciepłowniczego jest duże zróżnicowanie w ukształtowaniu terenu. Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym miejscem systemu wynosi ponad 60 m, co powoduje konieczność zachowania w sieci odpowiednio dużego ciśnienia dyspozycyjnego.

Informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła dystrybuowanego przez LPEC S.A., wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dostępne są u wytwórców ciepła: