Dostawa materiałów pomocniczych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 7 zadań

Numer sprawy: NZ7-241B-61.63/19

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 7 zadań

Termin składania ofert: do 21.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r. o godz. 10:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania