Deklaracja dostępności serwisu lpec.pl

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2001-04-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Dla strony internetowej www.lpec.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa www.lpec.pl spełnia wymagania w  97.38 %.

  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Niektóre obrazy nie mają tytułu ani przypisanej etykiety.
  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Matyaszewski, adres poczty elektronicznej jacek.matyaszewski@lpec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 452 03 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla siedziby Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Puławskiej 28. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony Działu Relacji z Klientami znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze od strony Działu Relacji z Klientami. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku od strony ul. Puławskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy o dostępności tłumacza języka migowego. Informacje o potrzebie proszę wskazywać najpóźniej 14 dni przez przyjściem do LPEC.