Zadaniem Pogotowia Cieplnego jest całodobowe nadzorowanie pracy miejskiego systemu ciepłowniczego i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Do podstawowych zadań Pogotowia Cieplnego należy:

  • współdziałanie ze źródłami ciepła w zakresie realizacji dostawy energii cieplnej oraz dyspozycji mocy w źródłach ciepła zgodnie z programem pracy m. s. c.,
  • bieżące śledzenie prawidłowości pracy miejskiego systemu ciepłowniczego przy wykorzystaniu monitoringu i zdalnego nadzoru pracy grupowych węzłów cieplnych,
  • całodobowe przyjmowanie interwencji lokatorów i odbiorców ciepła o awariach systemu ciepłowniczego, przeciekach instalacji wewnętrznych c.o. i c.w. oraz innych nieprawidłowościach pracy systemów i instalacji ciepłowniczych,
  • zabezpieczenie urządzeń systemu ciepłowniczego w przypadkach awarii,
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie sprawnego usuwania nieprawidłowości działania sieci ciepłowniczych, usterek pracy węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych c.o. i c.w.,
  • utrzymywanie w gotowości technicznej sprzętu technicznego do usuwania awarii sieci ciepłowniczych i robót ziemnych z ich związanymi,
  • współpraca ze służbami miejskimi (Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, MPWiK, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy), urzędami (Urząd Miejski, Urząd Wojewódzki, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Sztab Kryzysowy), służbą METEO,
  • reagowanie i podejmowanie interwencji na sygnały dotyczące działalności Spółki poza godzinami pracy innych działów.

W ramach Pogotowia Cieplnego świadczymy również usługi odpłatnie.

Kontakt:

Pogotowie Cieplne
Ceramiczna 3
20-150 Lublin
tel. 993