Taryfa dla ciepła LPEC 2020 – obowiązuje od 27.02.2020 
Współczynnik korekcyjny dla taryfy obowiązuje od 01.11.2020

Zestawienie cen i stawek opłat – obowiązuje od 01.11.2020

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

1) opłata za zamówioną moc cieplną

2) opłata zmienna za ciepło

3) cena nośnika ciepła

4) opłata stała za usługi przesyłowe

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza LPEC S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków (PGE EC-LW) i Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. (EC-MT). Wynika to z faktu zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w Lublinie przez dwa źródła ciepła. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala LPEC S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek LPEC S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 9 095,21 zł/MW, m-c
(od 20 lipca 2020 r.)

2) opłata zmienna za ciepło: 29,13 zł/GJ
(od 20 lipca 2020 r.)

3) cena nośnika ciepła: 9,07 zł/m3
(od 20 lipca 2020 r.)

oraz opłaty ustalone przez LPEC w taryfie dla ciepła LPEC 2020 (opłaty netto):
(od 1 listopada 2020 r.)

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa G1: 1 917,63 zł/MW, m-c
grupa G2I: 2 986,35 zł/MW, m-c
grupa G2G: 2 792,31 zł/MW, m-c
grupa G3: 3 755,94 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa G1: 11,18 zł/GJ
grupa G2I: 14,61 zł/GJ
grupa G2G: 12,38 zł/GJ
grupa G3: 15,56 zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.