Taryfa dla ciepła LPEC 2017 – obowiązuje od 01.04.2018

Zestawienie cen i stawek opłat – obowiązuje od 01.04.2018

Zestawienie cen i stawek opłat dla odbiorców rozliczanych w okresie dostarczania ciepła – obowiązuje od 01.04.2018

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

1) opłata za zamówioną moc cieplną

2) opłata zmienna za ciepło

3) cena nośnika ciepła

4) opłata stała za usługi przesyłowe

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza LPEC S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków (PGE EC-LW) i Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. (EC-MT). Wynika to z faktu zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w Lublinie przez dwa źródła ciepła. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala LPEC S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek LPEC S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 8 826,09 zł/MW, m-c
(od 1 kwietnia 2018 r.)

2) opłata zmienna za ciepło: 22,91 zł/GJ
(od 1 kwietnia 2018 r.)

3) cena nośnika ciepła: 8,59 zł/m3
(od 1 kwietnia 2018 r.)

oraz opłaty ustalone przez LPEC w taryfie dla ciepła LPEC 2015 (opłaty netto):
(od 1 września 2017 r.)

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa G1: 1 724,68 zł/MW, m-c
grupa G2I: 2 809,70 zł/MW, m-c
grupa G2G: 2 475,30 zł/MW, m-c
grupa G3: 3 377,64 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa G1: 10,27 zł/GJ
grupa G2I: 14,30 zł/GJ
grupa G2G: 11,29 zł/GJ
grupa G3: 14,62 zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.